Το Επιμελητήριο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Ως δομή υλοποίησης των αποφάσεων του ΔΣ λειτουργεί γραμματεία, στην οποία προίσταται Διευθυντής, που επιλέγεται από το ΔΣ.

Άλλα όργανα διοίκησης είναι το Συμβούλιο Δεοντολογίας, τα μέλη του οποίου ορίζονται με κλήρωση από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων, προκειμένου να μεριμνούν για τη συνεπή εφαρμογή των αρχών επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τη δράση των μελών του επιμελητηρίου.

Όργανο ελέγχου της διαχείρισης των οικονομικών εκ μέρους του Δ.Σ. αποτελεί η 3μελής Ελεγκτική Επιτρoπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Βασικό βουλευόμενο όργανο του Επιμελητηρίου είναι η Συνέλευση των 100 Αντιπροσώπων, οι οποίοι εκλέγονται κάθε τρία χρόνια από το σύνολο των τακτικών μελών του. Η Συνέλευση, συνερχόμενη τακτικά 2 φορές το χρόνο, ελέγχει όλες τις δραστηριότητες, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον Απολογισμό, γενικότερα έχει την αρμοδιότητα απόφασης για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σε άλλο όργανο, ενώ εκλέγει και παύει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας (με κλήρωση). Μπορεί ακόμη να αποφασίσει για την αποβολή μέλους.