Τακτικά μέλη

1. Χαχαριδάκη Μαρία
2. Κοπάνου Ευανθία
3. Θεοφιλοπούλου Στέλλα
4. Ευμορφίδου Παρθένα
5. Μαυρίκου Μαρία

Αναπληρωματικοί:

6. Κάσσαρη Πηνειώ
7. Τσάκωνα Ροδούλα
8. Λουκίδης Δημήτριος