Τα Μέλη του Επιμελητηρίου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα και δόκιμα.

Τα Τακτικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει το Καταστατικό (εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Επιμελητηρίου, δικαίωμα λόγου και ενημέρωσης, γνώσης των ενεργειών και αποφάσεων κλπ) μαζί με τις ανάλογες υποχρεώσεις (συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου, καταβολή ετήσιας συνδρομής, τήρηση επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας ).

Ως Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν νέοι επιστήμονες, πτυχιούχοι αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών και δημόσιοι λειτουργοί που έχουν το ανάλογο ενδιαφέρον και μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Επιμελητηρίου. Τα μέλη αυτά, ύστερα από δύο χρόνια μπορούν να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους ως τακτικά μέλη, κάτι που συμβαίνει μετά από επιτυχία τους στη σχετική διαδικασία.

Ως Επίτιμα μέλη εκλέγονται προσωπικότητες που το έργο και η παρουσία τους συμβάλλει αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του Επιμελητηρίου.