Συντονιστής: 
Γιώργος Γεωργακόπουλος
Μέλος ΔΣ

Αντικείμενο:
Συλλογή και ταξινόμηση των εξαγγελθεισών Μεταρρυθμιστικών προτάσεων για το σύνολο της Κρατικής Πολιτικής. Κατάθεση προτάσεων, σχολιασμό. Εντοπισμός αποκλίσεων μεταξύ εξαγγελθέντων μέτρων και πραγματικής εφαρμογής. Καταγραφή προβλημάτων εφαρμογής. Αποτύπωση στάσεων της κοινής γνώμης για το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων. Καταγραφή θέσεων, απόψεων των συλλογικών οργανώσεων / μετόχων που επηρεάζονται από την εκάστοτε πρόταση καθώς και των πολιτικών κομμάτων, συλλογικών και επιστημονικών οργανώσεων.

Αίτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες της Επιτροπής