Ανάμεσα στους σκοπούς του Επιμελητηρίου, όπως αυτοί καταγράφονται στο Καταστατικό του, που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών τον Δεκέμβριο 2002, είναι:

  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και ο σχεδιασμός παρεμβάσεων, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο και τον προβληματισμό για διοικητικά ζητήματα της χώρας.
  • Η καλλιέργεια και η επιμέλεια των αρχών της διοικητικής επιστήμης, καθώς και η μέριμνα για τη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή τους στη δημόσια και στην κοινωνική σφαίρα.
  • Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στην επιστημονική και την επαγγελματική δράση των μελών του, ώστε να προάγεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών τους.