ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδος για το έτος 2020, όπως αυτό κατατέθηκε προς τις Ευρωπαϊκές Αρχές, περιλαμβάνει τη συνολική μεταρρυθμιστική δράση της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία κατηγοριοποιείται σε τρεις άξονες: Πρώτον, στις πολιτικές που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Δεύτερον, στις μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων που αναφέρονται στην Έκθεση Χώρας (Country Report) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, και τρίτον στις  πολιτικές που αφορούν την εφαρμογή των Ειδικών Συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019.

Το υπόλοιπο του παρόντος Προγράμματος είναι οργανωμένο ως εξής: Το Κεφάλαιο 2 συνοψίζει το Μακροοικονομικό Σενάριο, που περιλαμβάνεται εκτεταμένα στο Πρόγραμμα Σταθερότητας της Ελλάδος για το 2020. Το Κεφάλαιο 3 παρουσιάζει τις προγραμματισμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση οικονομικών προκλήσεων πέραν της πανδημίας καθώς και τη συνάφειά αυτών με τις Ειδικές Συστάσεις. Το Κεφάλαιο 4 παρουσιάζει την πρόοδο της Ελλάδος αναφορικά με τους Στόχους της Στρατηγικής “Ευρώπη 2020” καθώς και την επίδραση των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεων στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Τέλος, το Κεφάλαιο 5 περιγράφει την κατανομή της απορρόφησης των Ευρωπαϊκών πόρων για την παρούσα προγραμματική περίοδο και τις στρατηγικές για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

2020-european-semester-national-reform-programme-greece_el

Συνδέστε μας με τα κοινωνικά δίκτυα: