Printer Friendly VersionHome / Νέα / Τα Νέα του ΔΕΕ

12/07/2013: Προκήρυξη 5ου συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, Κομοτηνή, Νοέμβριος 2013...
 

Το 5ο Συνέδριο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

 με θέμα:


Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους

στη μετά το ‘μνημόνιο’ εποχή


Το τακτικό Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που διοργανώνεται ανά διετία, θα διεξαχθεί αυτή τη φορά στην Πανεπιστημιούπολη

του Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή, στο τέλος Νοεμβρίου 2013.



Στόχοι του Συνεδρίου


Ο διοικητικός μηχανισμός του Κράτους βρέθηκε όχι απλά απροετοίμαστος αλλ’ ίσως και παντελώς ακατάλληλος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καινοφανείς προκλήσεις και τη δοκιμασία από την αιφνίδια πολιτική λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής που ενέσκηψε στη χώρα λόγω της κρίσης δανεισμού της.

Μολονότι είχε από καιρού επισημανθεί η ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού της Διοίκησης και του Κράτους σε διάφορες όψεις και εκφάνσεις της λειτουργίας τους, η μεταρρυθμιστική ολιγωρία του πολιτικο-διοικητικού μετασχηματισμού δεν έμεινε άμοιρη συνεπειών και επιπτώσεων διαχρονικού ίσως χαρακτήρα.

Δεδομένης εντούτοις της δυναμικής των κοινωνικών φαινομένων και των πιέσεων, έσωθεν και έξωθεν προερχομένων, φαίνεται πως σημειώνεται επ’ εσχάτοις μια κινητικότητα στα επιφαινόμενα τουλάχιστον, αν όχι και στη βαθειά δομή, του πολιτικο-διοικητικού συστήματος της χώρας στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης και διακυβέρνησης, στη στελέχωση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και στις ελεγκτικές διαδικασίες και τους συναφείς θεσμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση και σημασία αποδίδεται, εν πρώτοις, στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανισμών με τη συγκράτηση του σχετικού κόστους και των δαπανών, αλλά και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων.

Το ζήτημα είναι εάν εξίσου υιοθετούνται και πιο ‘παραδοσιακές’ ή σταθερές αρχές της διοίκησης, όπως η νομιμότητα, η λογοδοσία, η ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και η ηθική και η δεοντολογία που ως «αφανής θεά» περισσότερο προδίδεται παρά τηρείται στην πράξη.

Στο Συνέδριο θα εξεταστούν αυτά και άλλα συναφή ζητήματα που εγείρονται σε τούτη την πιο κρίσιμη στιγμή του διοικητικού εκσυγχρονισμού του Κράτους.

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο 5ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, το οποίο ακολουθεί την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου (Οκτώβριος 2005, Αθήνα), του 2ου (Οκτώβριος 2007, Χίος), του 3ου (Οκτώβριος 2009, Ρέθυμνο) και του 4ου (Δεκέμβριος 2011, Θεσσαλονίκη), θα τυπωθούν σε τόμο, ούτως ώστε να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων του. Η έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου αναμένεται να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο, στην εμβάθυνση του προβληματισμού και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων και αντιλήψεων στη Διοικητική Επιστήμη.


Θεματικές ενότητες


Ειδικότερα θέματα προβληματισμού που θα εξεταστούν στο Συνέδριο, ενόψει μάλιστα της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης και της σημασίας της για τους πολιτικο-διοικητικούς θεσμούς της χώρας, είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

  • Νέες προκλήσεις στη διακυβέρνηση, εφαρμογή αρχών διοικητικής επιστήμης και αναδιοργάνωση διοικητικών δομών υπουργείων και λοιπών δημόσιων φορέων

  • Αξιολόγηση των δομών και της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στη μετά τον «Καλλικράτη» περίοδο

  • Νέες πρακτικές στη διοίκηση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης, όπως κινητικότητα, διαθεσιμότητα, πειθαρχικές ποινές, αξιολόγηση προϊσταμένων και στελεχών, ευελιξία απασχόλησης, κλονισμός της μονιμότητας, κ.λπ.

  • Αποτίμηση της δράσης των ελεγκτικών διαδικασιών και εναλλακτικές προτάσεις (σχεδιασμός, προβληματισμοί) για την αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών της Διοίκησης και του Κράτους.


Επιστημονική Επιτροπή


Μ. Βροντάκης, Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. ε.τ., Απ. Γέροντας, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Αλκ. Δερβιτσιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Στ. Κτιστάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος Σ.τ.Ε., Αντ. Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λ. Μαρούδας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Ξ. Παπαρρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π. Παραράς, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Αντιπρόεδρος Σ.τ.Ε. ε.τ., Ευγ. Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κ. Ρέμελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Μ. Σαματάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Επ. Σπηλιωτόπουλος, Ακαδημαϊκός, Επίτιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ι. Υφαντόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν.-Κ. Χλέπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Λ. Χυτήρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς


Οργανωτική Επιτροπή


Χρ. Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης, Χ. Κουταλάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μ.-Ηλ. Πραβίτα, Λέκτορας (εκλ.) Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθ. Τσιρωνάς, Λέκτορας Πανεπιστημίου Θράκης


Διαδικασία υποβολής


Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προσκαλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο (μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, ερευνητές και στελέχη της Διοίκησης ή άλλους ενδιαφερόμενους επιστήμονες και αναλυτές) να αποστείλουν ηλεκτρονικά (σε μορφή DOC, RTF ή PDF) τον τίτλο και μια περίληψη της ανακοίνωσής τους (έως 250 λέξεις) μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2013 στην εξής διεύθυνση: anmakri@pspa.uoa.gr. Η περίληψη θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα συγγραφέα και ιδιότητα, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η επιλογή και η γνωστοποίησή της στους ενδιαφερομένους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2013, ενώ το οριστικό πρόγραμμα θα κοινοποιηθεί στους συνέδρους μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Τα κείμενα των ανακοινώσεων θα δημοσιευτούν σε ειδικό τόμο που θα τυπωθεί μετά την ολοκλήρωση της διεξαγωγής του Συνεδρίου. Τα οριστικά κείμενα που θα υποβληθούν προς δημοσίευση στον συλλογικό τόμο θα κριθούν από δύο κριτές που θα οριστούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου. Στους συγγραφείς δεν γνωστοποιούνται τα ονόματα των κριτών, ούτε οι κριτές γνωρίζουν το όνομα του συγγραφέα του άρθρου, το οποίο κρίνουν.


Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Συνεδρίου:

Ευθυμία Γεωργάκη, Διοικητική Επιστήμονα, Υποψήφια Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ.: 2103688937, e-mail: evi.new.m@gmail.com)

Μαρία Κουβαλακίδου, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Θράκης (τηλ.: 2531039855, fax: 2531039805, e-mail: mkouvala@law.duth.gr)

Αλκιβιάδη Ρασούλη, Δικηγόρο, Υποψήφιο Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ.: 2103688921, e-mail: alkisrasoulis@gmail.com)

Αθανάσιο Χαντζάρα, Διοικητικό Επιστήμονα, Υποψήφιο Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών (τηλ.: 2103688924, e-mail: chantzath@pspa.uoa.gr).