Printer Friendly VersionHome / Νέα / Τα Νέα του ΔΕΕ

14/01/2012: Αρθρο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (επίτιμου μέλους ΔΕΕ) για Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΘΝΟΣ 14-1-2012)

Γραφειοκρατία και ατιμωρησία

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δημόσια διοίκηση, αποτελεί τον μεγάλο ασθενή και χρειάζεται εκ βάθρων μεταρρύθμιση.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η δημόσια διοίκηση, αποτελεί τον μεγάλο ασθενή και χρειάζεται εκ βάθρων μεταρρύθμιση. Για να επιτευχθεί κατά τρόπο νόμιμο, απαιτείται η μέγιστη συναίνεση των εμπλεκόμενων κοινωνικών ομάδων.

Στο σημείο που βρισκόμαστε με τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, οι δυνατότητες μεταρρύθμισης έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο, λαμβανομένων υπόψη των ισχυρών παρακωλυτικών παραγόντων, όπως:

α) Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι πολλές αόριστες ή επάλληλες αρμοδιότητες.

β) Η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται σε αρμόδιους για να αποφασίζουν.

γ) Η βραδύτητα περί τηναπονομή δικαιοσύνης και εν πολλοίς η ανεπάρκεια των δικαστηρίων να επιβάλλουν τον νόμο.

δ) Η σε μεγάλο βαθμό πειθαρχική ατιμωρησία των υπαλλήλων, οργάνων και λειτουργών της δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνω ότι χωρίς την άριστη και ταχεία απονομή ποινικής, πολιτικής, διοικητικής και πειθαρχικής δικαιοσύνης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το κράτος δικαίου. Θα σταθώ ιδιαίτερα στη γραφειοκρατία, η οποία ζημιώνει πολλαπλώς τη χώρα, γιατί:

- Δημιουργεί δυσκολίες στους πολίτες-χρήστες των υπηρεσιών του κράτους, αυξάνοντας τον χρόνο και τη δαπάνη που απαιτείται για την εξυπηρέτησή τους.

- Οδηγεί συχνά σε διαδικασίες και πρακτικές, οι οποίες έρχονται ενάντια στη σύγχρονη απαίτηση για διαφάνεια, λογοδοσία και ανοικτή διοίκηση.

- Ευνοεί την κακοδιοίκηση, η οποία οδηγεί αρκετές φορές στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της.

- Προκαλεί δυσκολίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

- Εμποδίζει τη γενικότερη ανάπτυξη καθόσον δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και καθιστά δυσχερείς τις επενδύσεις.

- Οδηγεί σε σπάταλη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και αύξηση του κόστους λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών.

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι προϋπόθεση για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της χώρας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνον με τη λήψη τολμηρών μέτρων, ορισμένα από τα οποία μπορεί να είναι:

  • Η επαναφορά του κωλύματος εντοπιότητας για υπαλλήλους ή λειτουργούς σε κρίσιμους ή ιδιαίτερους τομείς όπως Δικαιοσύνη, Αστυνομία, Εφορία κ.λπ.
  • Η κατανομή αρμοδιοτήτων και ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και κατάρτιση νέων, ορθολογικών, οργανογραμμάτων.
  • Η θέσπιση εσωτερικής κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η αποκρατικοποίηση των τομέων που δεν ανταποκρίνονται στον ρόλο αυτού ως imperium με κατάργηση των ξεπερασμένων υποδομών.
  • Η ουσιαστική αξιολόγηση δημοσίων φορέων και ανθρώπινου δυναμικού.
  • Η μείωση της γραφειοκρατίας με τη συνεχή απλούστευση των διαδικασιών.
  • Η συνεχής ενίσχυση της διαφάνειας της διοικητικής δράσης.
  • Η στελέχωση υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων με ικανούς και επιμορφωμένους προς τούτο υπαλλήλους.
  • Ο αυτοπεριορισμός των συνδικαλιστών στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα.
  • Η συνεχής ενίσχυση με μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό των μηχανισμών επιθεώρησης και ελέγχου στην κεντρική και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Για να επιτευχθεί η πολυπόθητη και απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη, πρέπει να διασφαλιστούν έστω και με συνταγματική προστασία η ασφάλεια δικαίου, η φορολογική πολιτική σε βάθος χρόνου, η κατάργηση της γραφειοκρατίας και αναπτυξιακά υπό συνεχή έλεγχο κίνητρα.

Ο Λέανδρος Ρακιντζής είναι Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ), αρεοπαγίτης επί τιμή