Συντονιστής:
Φανή Μαυρουδή

Αντικείμενο:
Ο καθορισμός κανόνων Ηθικής και Δεοντολογίας, δηλαδή οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς των διοικητικών υπαλλήλων όπως αυτοί καθορίζονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία και από την διοικητική πρακτική

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της.

Αποτελέσματα:

Κατάρτιση του βασικού εισηγητικού κειμένου που παρουσιάστηκε στο ετήσιο Συνέδριου του ΔΕΕ στους Δελφούς, τον Οκτώβριο 2005.

DEE_KwdikasDeontologias_2004